Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is vereist sinds 25 mei 2018, de ingangsdatum voor de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gehanteerd:

 • In het kader van een overeenkomst, contract of opdracht. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van modellen, statistieken en studies;
  • het beheer van websitegegevens of ondersteuning daarvan;
  • het verzorgen en verbeteren van websites, waarbij door het bezoek aan deze websites uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).
  • Door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoons­gegevens.
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • acquisitie en onderhouden van zakelijke contacten d.m.v. mondelinge toezeggingen en uitwisselen van visitekaartjes of LinkedIn verzoeken
 • een arbeidsovereenkomst

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Daniël Carrière Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van de administratie.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op onze informatie of nieuwsbrieven, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: privacy@carriereict.com of u kunt gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Daniël Carrière Consultancy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is er een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Daniël Carrière Consultancy

Wij kunnen uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen, of met de diverse functionarissen. Wij zien erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld wanneer persoonsgegevens aan autoriteiten bezorgen moet worden, conform geldende wettelijke verplichtingen.

 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Daniël Carrière Consultancy

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoons­gegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Daniël Carrière Consultancy of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

 1. Geen commercieel gebruik

Daniël Carrière Consultancy zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Wij kunnen u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Daniël Carrière Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waar voor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw rechten en de afhandeling van de verzoeken hieromtrent hebben wij de Regeling Rechten betrokkenen persoonsgegevens vastgesteld.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen via e-mail: privacy@carriereict.com. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via privacy@carriereict.com.

1 april 2018